Βιβλιογραφία σε Ηλεκτρονική Μορφή

Σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να βρείτε μέσω των πιο κάτω περιοδικών, εργασίες που αφορούν τις Επισκευές – Ενισχύσεις. Τα περισσότερα περιοδικά περιέχουν αυτόματη μηχανή αναζήτησης, όπου αναγράφοντας το θέμα που σας ενδιαφέρει, σας εμφανίζει τα αντίστοιχα papers που υπάρχουν.
 1. Bulleting of Earthquake Engineering
 2. Cement and Concrete Research
 3. Cement and Concrete Composites
 4. Composite Structures
 5. Construction and Building Materials
 6. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
 7. Computers and Structures
 8. Earthquake Engineering & Structural Dynamics
 9. Journal of Earthquake Engineering
 10. Bulletin of the New Zealand Society for Earthquake Engineering

 

   Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε papers σε ηλεκτρονική μορφή.
 1.  Ενίσχυση Γεφυρών Paper 1 Paper 2 Paper 3 Paper 4 Paper 5 Paper 6 Paper 7
 2. Ενίσχυση Κατασκευών με FRP Paper 1 Paper 2 Paper 3 Paper 4 Paper 5
 3. Ενίσχυση Μεμονωμένων Μελών (κόμβοι, δοκοί) Paper 1 Paper 2 Paper 3
 4. Ενίσχυση Διαφόρων Κατασκευών Paper 1 Paper 2 Paper 3