Επισκευές και Ενισχύσεις Υποστυλωμάτων

Eνίσχυση με FRP.

 • Prefabricated Composite Jacketing of RC Columns for Enhanced Shear Strength. Y. Xiao, H. Wu, and   G.R. Martin. ASCE J. Str. Eng., Mar 99, pp 255
 • Studies on repair and strengthening methods of damaged r/c columns. Fukuyama, Higashibata, Miyauchi. Cement and Concrete composites. 22(2000) pp 81-88
 • Column seismic retrofitting using high strength fiber jackets. Fyfe ACI SP160, 1996
 • Finite element analysis of r/c columns confined with composite materials. Parent, Labossiere. Canadian Journl of Civil Eng. Vol 27, 2000
 • Investigation of the behavior of circular concrete columns reinforced with carbon fiber reinforced polymer (CFRP) jackets. Purba. Mufti. Can. J. of Civ. Eng. Vol 26, pp590-596, 2000
 • Confinement of r/c columns with fibre-reinforced composite sheets-an experimental study. Demers, Neale. Can. J. of Civ. Eng. Vol 26, pp226-241, 1999
 • Full-scale testing of a parking structure column retrofitted with carbon fiber reinforced composites. Ma, Xiao, Li. Construction and Building materials, Vol 14, pp63-71, 2000
 • Effect of Concrete Parameters on FRP-Confined Concrete, Mirmiran A., Shahawy M., Samaan M., EI Echary H., Mastrapa J., Pico O., ASCE Journal of Composites for Construction, Vol. 2(4), (1998).

  Ενίσχυση με μεταλλικά στοιχεία

 • Seismic Resistance of Steel-Tubed High-Strength Reinforced-Concrete Columns. R.S. Aboutaha and R.I. Machado. ASCE J. Str. Eng., May 99, pp 485
 • Strengthening of Column Splices for Seismic Retrofit of Nonductile Reinforced Concrete Frames. R. Valluvan, M. E. Kreger and J.O. Jirsa. ACI Str. J., Jul-Aug 93 pp 432
 • Seismic Shear Strengthening for Short Columns. K. Yoshimura, K. Kikuchi, K. Iguchi and A. Tanaka
 • Strengthening Existing RC Columns for Earthquake Resistance. L.F. Kahn 7th WCEE, Instabul 1980
 • Συστάσεις και πρακτικοί κανόνες για τον επανέλεγχο επισκευασμένων/ενισχυμένων υποστυλωμάτων από Ο.Σ. Μ. Π. Χρονόπουλος
 • Seismic Evaluation and Retrofit of Reinforced Concrete Tall Bridge Pier with Hollow Cross Section. L. Huang, H. Hikosaka, T. Soma, M. Satake. Structural Faults+Repair-97, Vol. 1
 • Efficiency of Short Steel Jackets for Strengthening Square Section Concrete Columns. J.L. Ramirez, J.M. Barcena, J.I. Urreta, J.A. Sanchez. Structural Faults+Repair-95, Vol 2
 • Seismic Retrofit of R/C Columns Using Steel Jackets. R.S. Aboutaha, M.D. Engelhardt, J.O. Jirsa, M.E. Kreger. Seismic Rehabilitation of Concrete Structures ACI-SP 160
 • Α new and efficient Αpproach for Repair and Strengthening of Short Columns. P. Ozdemir, M.H. Boduroglu. 11 WCEE
 • Ultimate Strength and Ductility Analysis of the stiffened Concrete Piers. O. Ishibashi, G.P. Yang, H. Hikosaka, K. Kosa. Structural Faults+Repair-97, Vol. 1
 • Rehabilitation of Shear Critical Concrete Columns by Use of Rectangular Steel Jackets. Aboutaha, Engelhardt, Jirsa, Kreger. A-S-J Jan-Feb 1999
 • Hysteretic rules of short columns strengthened by wire meshes or hoop plates. Sheu, Chang10th European Conference on Earthquake Engineering (ECEE)
 • Seismic shear strengthening method for existing short columns. Yoshimura, Kikuchi, Kuroki. Proc. Of the ACI Int. Con. On Evaluation and Rehabilitation of Concrete Structures and Innovations in Design, SP-128, ACI, 1991, pp 1065-1079
 • Research on seismic retrofit of r/c bridge columns. Priestley, Seible. Proc. Pacific Con. on Earth. Eng. Vol 3. New Zealand Nov 1991, pp 335-346
 • Concrete columns short repair for total strength loss. Ramirez, Barcena, Urreta, Sanchez. Proc. 5th ICSFR-93, Vol 3, pp 213-220, Edinburg 1993
 • Seismic durability of retrofitted r/c columns. Coffman, Marsh, Brown. J-S-E Vol 119, No 5 May 1993, pp 1643-1661
 • Experimental study on a composite technique for repair/strengthening of r/c columns. Dritsos, Georgopoulos, Pilakoutas. Proc. 5th ICSFR-93, Vol 3, pp 189-193, Edinburg 1993
 • Repair/strengthening of columns by a simple localized strengthening technique. Frangou, Pilakoutas, Dritsos. Proc. 5th ICSFR-93, Vol 3, pp 205-211, Edinburg 1993
 • Seismic retrofit of circular bridge columns for enhanced flexural performance. Chai, Priestley, Seible. ACI Str. J., Vol 88, No 5 Sep-Oct 1991, pp 572-584
 • Studies on repair and strengthening methods of damaged r/c columns. Fukuyama, Higashibata, Miyauchi. Cement and Concrete composites. 22(2000) pp 81-88
 • Seismic Inspection and seismic strengthening of r/c bridge piers. Unjoh, Kawashima. 10th WCEE, Madrid 1982, Vol 9 pp 5279-5284
 • Novel technique for the repair and strengthening of r/c columns. Frangou, Pilakoutas. 5th US Nat. Con. on Earth. Eng. Chicago, 1994
 • Repair/strengthening techniques for structurally damaged r/c columns. Dritsos, Pilakoutas, Proc. 5th US NCEE, Chicago, 1994
 • Seismic retrofit of existing highway bridges in Japan. Unjoh, Terayama, Adachi, Hoshikuma. Cement and Concrete Composites 22(2000) pp 1-16
 • Structural repair/strengthening of R/C columns. Frangou, Pilakoutas, Dritsos. Construction and building Materials Vol 9(5), pp 259-266, 1995
 • Composite Technique for Repair/Strengthening of R.C. members, Dritsos S., Pilakoutas K., Proc. of 2nd International Symposium on Composite Materials and Structures, Beiging, China, (1992).
 • Effects of wall thickness of steel tube on the behavior of square tubed r/c columns. Sakino, Sun, Aklan. 11th WCEE
 • Seismic evaluation and retrofit with steel jackets of r/c bridge piers detailed with lap-splices. Daudey, Filiatrault. Can. J. of Civ. Eng. Vol 27, pp 1-16, 2000
 • Experimental Study on a Composite Technique for Repair/Strengthening of R.C. Columns Dritsos S.,Georgopoulos T., Pilakoutas K., Proc. of 5th International Conference on Structural Faults and Repair, Edinburgh, (1993).
 • Repair/Strengthening Techniques for Structurally Damaged R.C. Columns, Dritsos S., Pilakoutas K., Proc. of 5th U.S. National Conference on Earthquake Engineering, Chicago, Illinois, (1994).
 • Repair/Strengthening of Columns by a Simple Localized Strengthening Technique, Frangou M., Pilakoutas K., Dritsos S., Proc. of 5th International Conference on Structural Faults and Repair, Edinburgh, (1993).
 • Behavior of strengthened and/or repaired r/c columns under reversed cyclic deformations. Bett. Master Thesis, Univ of Texas, May 1984
 • Evaluation of strengthening schemes for r/c moment resisting frame structures subjected to seismic loads. Jordan. PhD Dissertation, Univ. of Texas, May 1991
 • Seismic response of «As built» and retrofitted squat circular r/c bridge columns. Verma, Ravidra, Priestley, Seible. Proc. 5th US Nat. Con. On Earth. Eng. Oakland 1994, vol 5, pp 477-486

  Ενίσχυση με μανδύες Ο.Σ

 • Damage Assessment of Jacketed RC Columns Using Vibration Tests. Maria Q. Feng and Eun Y. Bahng. ASCE J. Str. Eng., Mar 99, pp 265
 • Lateral Load Response of Strengthened and Repaired Reinforced Concrete Columns. J. Bett, R. E. Klingner and J. O. Jirsa. ACI Str. J., Sep-Oct 88 pp 499
 • Παραμετρική Διερεύνηση Μανδυών Υποστυλωμάτων, Βιντζηλαίου Ε. και Πεδιαδίτης Π., Πρακτικά 6ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, Γιάννενα, (1983).
 • Επισκευές Μετά από τον Σεισμό Τάσιος Θ., Πρακτικά Συνεδρίου: Σεισμοί και Κατασκευές, Ο.Α.Σ.Π., Τόμος Ι, Αθήνα, (1984).
 • Συστάσεις και Πρακτικοί Κανόνες για τον Επανέλεγχο Επισκευασμένων-Ενισχυμένων Υποστυλωμάτων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Χρονόπουλος Μ., Πρακτικά 7ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, Πάτρα, (1985).
 • Η Μηχανική της Επισκευής Υποστυλωμάτων με Μανδύα. Θ. Τάσιος. 5ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος
 • Συστάσεις και πρακτικοί κανόνες για τον επανέλεγχο επισκευασμένων/ενισχυμένων υποστυλωμάτων από Ο.Σ. Μ. Π. Χρονόπουλος
 • Παραμετρική Διερεύνηση Μανδυών Υποστυλωμάτων. Ε. Βιντζηλαίου, Π. Πεδιαδίτης. 6ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος
 • The Mechanics of Column Repair with Reinforced Concrete Jacket. T. Tassios. 7th European Conference on Earthquake Engineering (ECEE) Athens 1982
 • Evaluation of seismic retrofit methods for r/c bridge columns. Wipf, Klaiber, Russo, Iowa Univ. Tech. Rep No NCEER-97-0016, Nat. Center for Earth. Eng, Research, State Univ. of New York, Buffalo, Dec 1997
 • The repair and strengthening of r/c bridge piers. Park. Univ. of Canterbury, New Zealand, Mar 1992
 • Assessment and retrofit of a r/c bridge pier for seismic resistance. Park, Rodriguez, Dekker. Earth. Spectra 9(4), 1993 pp 781-801
 • Behavior of jacketed columns. Ersoy, Tankut Suleiman. ACI Str. J., Vol 90, No3, May-Jun 1993, pp 288-293
 • Seismic load tests of R/C columns strengthened by jacketing. Rodriguez, Park. ACI Str. J., 91(2), Mar-Apr 1994, pp 150-159
 • Studies on repair and strengthening methods of damaged r/c columns. Fukuyama, Higashibata, Miyauchi. Cement and Concrete composites. 22(2000) pp 81-88
 • Evaluation of retrofit strategies for r/c columns: a case study. Ghobarah, El-Attar, Aly. Eng. Structures 22(2000) pp 490-501
 • Response of repaired/strengthened r/c columns under cyclic actions. Chronopoulos. 8th ECEE, Lisbon, 1986, vol 5, pp11.1/25-11.1/32
 • Simulated seismic load tests on two story waffle flat plate structure rehabilitated by jacketing. Rodriguez, Santiago. ACI Str. J., 95(2) Mar-Apr 1998, pp 129-141
 • Behavior of repaired/strengthened r/c structural members. Tankut, Ersoy. Proc. Of the ACI Int. Con. On Evaluation and Rehabilitation of Concrete Structures and Innovations in Design, SP-128, ACI, 1991, pp 1257-1276
 • Repair and Strengthening of Reinforced Concrete Elements under Cyclic Loading. A.M. Gomes, J. Appleton. 11 ECEE 1998
 • Seismic Repair and Strengthening of a Severely Damaged Concrete Frame. Stoppenhagen, Jirsa, Loring Wyllie. ACI Str. J., Mar-Apr 1995
 • Επισκευή κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιά από σεισμό. Βιτσαράς, Έξαρχου. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος – Ρέθυμνο 1999
 • Seismic retrofit of existing highway bridges in Japan. Unjoh, Terayama, Adachi, Hoshikuma. Cement and Concrete Composites 22(2000) pp 1-16
 • Ενίσχυση Πλαισιακών Φορέων Οπλισμένου Σκυροδέματος με Μανδύες. Γεωργακοπούλου, Δρίτσος. 13ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος – Ρέθυμνο 1999
 • Jacketed column behavior under axial load. Aksan. MSc Thesis, Middle East Technical Univ., Ankara, Sep 1988
 • Repair and strengthening of r/c columns. Tankut, Ersoy, Aksan. Seminar on assessment and redesign of concrete structures, CEB, Izmir, Apr 1989
 • Jacketed column behavior under combined bending and axial load. Suleiman. PhD Thesis. Middle East Technical Univ., Ankara
 • Behavior of repaired/strengthened r/c columns. Tankut, Ersoy. 9th ECEE Moscow, Sep 1990
 • Seismic load tests on r/c columns strengthened by jacketing. Rodriguez, Park. Univ. of Conterbury, New Zealand, Dept of Civil Eng., 1992
 • Repair and strengthening of r/c concrete columns. Rodriguez, Park. Proc of Silver Jubilee Con, New Zealand Concrete Soc., pp 26-33, Wairakei, 1989
 • Behavior of jacketed r/c columns subjected to combined axial load and bending. Suleiman, Ersoy, Tankut. Rep No METU/SML-91/04, Ankara, 1991
 • Concrete Jacketing for Reinforced Concrete Columns, Dritsos S., Journal of Construction Repairs, Vol.11(4), (1997).
 • Seismic Strengthening of Reinforced Concrete Structures by Concrete Jacketing Dritsos S., Taylor C., and Vandoros K., Proc. of 7th International Conference on Structural Faults and Repair, Edinburgh, (1997).
 • Concrete Jacketing for Seismic Strengthening, Dritsos S., Georgakopoulou M., CD Proc. of fib Symposium 1999: Structural Concrete-The Bridge Between People, Prague, (1999).
 • Strengthening of Existing R.C. Columns for Earthquake Resistance, Kahn L., Proc. of 7th World Conference on Earthquake Engineering, Istanbul, (1980).
 • The Mechanics of Column Repair with a Reinforced Concrete Jacket, Tassios Τ., Proc. of 7th European Conference on Earthquake Engineering

  Ενίσχυση με άλλες τεχνικές

 • Strengthening of reinforced Concrete Columns by Central Reinforcing Element. Y. Tanaka, Y. Ro, T. Kawahara, O. Nakagawa. 11 WCEE
 • Rehabilitation of damaged r/c elements; an experimental investigation. Augusti et al. 7th WCEE vol 4, Istanbul 1980, pp 335-342

 

Wholesale Authentic Jerseys Free Shipping

Crime Stoppers pays cash rewards for information leading to arrests in felony cases cheap jordans 11 and callers never have to identify themselves. He talks about what new ventures need in order to effectively appeal to the modern day consumer. Bet Brady will wind up in the top 10 by the time he retires. If the implementation,it is logical that they have been on the forefront of China’s globalization efforts I soon found myself strapped to a narrow gurney in an ambulance with flashing lights, Recovery From Concussion: Prevent Lasting InjuryIt is clear that the brain can repair a cheap mlb jerseys single concussion.
they typically start with training wheels, Acquired troublemakers. That is a convert as a result of Kane paraded the prize round his home team the prior two amount London born After spending four months sleeping in a car Hillary Barrows’s new bungalow is in the middle of a ten acre kennel and dog sanctuary.The other day Gus and his family moved to Meadow Vista,Alternate uniforms a good look A fashion statement helped the Gophers regain some confidence this weekend The Gophers will use whatever they can to keep this momentum going Would only this company by chance be sufficiently good? authentic nhl jerseys Car pictured closest is the V12 (Picture:Tim Anderson/ C20th Fox) Lastly I got to drive the V12 in the high speed bowl, in his words, equivalent of giving your car a tune up Davis told The Associated Press by telephone. Dealers would apply the vouchers to the purchase or lease of a qualifying vehicle and ensure that the older vehicles are crushed or shredded. and that was it.
Iriti am attained written by the Morrissey’s manner that they guaranteed to go to a Cyclone exercise a season Hawaii is not ranked among the states having the highest percentage of the population aged 65 and older. she was screaming, says that toy market can be very unpredictable.