Στατιστικά ιστοσελίδας

  • 0
  • 42

Σώμα Κανονισμού

 

 

Συχνές Ερωτήσεις Σχετικές με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. (Οι απαντήσεις αποτελούν άποψη του καθ. Σ. Η. Δρίτσου)


  • Ερώτηση Κ1Η αποτίμηση σεισμικής ικανότητας (έλεγχος αντοχής) υφισταμένου κτιρίου από Ο.Σ. γίνεται υποχρεωτικά με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή μπορεί και με άλλο καθεστώς ανάλογα με τον κανονισμό που ίσχυε όταν μελετήθηκε; 
  • Ερώτηση Κ2Η αποτίμηση σεισμικής ικανότητας (έλεγχος αντοχής) υφισταμένων κτιρίων με φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία ή χάλυβα γίνεται με βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.; 
  • Ερώτηση Κ3Μπορεί ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. να εφαρμοστεί για κτίρια που περιλαμβάνουν προεντεταμένα στοιχεία; 
  • Ερώτηση Κ4Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. σε ορισμένες διατάξεις του παραπέμπει στον Ευρωκώδικα 8. Μπορεί να εφαρμοστεί δεδομένου ότι ο  EC 8 δεν έχει τεθεί σε ισχύ; 
  • Ερώτηση Κ5Για μελέτη προσθήκης ορόφου επί υπάρχοντος κτιρίου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. ή το Παράρτημα Ε του ΕΑΚ;
  • Ερώτηση Κ6: Ποιοί είναι οι ελάχιστοι Αποδεκτοί Στόχοι Επιτελεστικότητας (Στάθμες και Σεισμική Δράση) που μπορεί να επιλεγούν;
  • Ερώτηση Κ7: Υπάρχουν ελάχιστες τιμές αντοχής υλικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν (χωρίς να γίνουν σχετικές δοκιμές) ως default τιμές

 Άλλες Ερωτήσεις Μηχανικών (Οι απαντήσεις αποτελούν άποψη του καθ. Σ. Η. Δρίτσου)


  • Ερώτηση Μ1: Σε διώροφο κτίσμα του 1956 διαπιστώθηκε έντονη διάβρωση οπλισμού. Πως μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το φαινόμενο? Υπάρχει κάποιο σχετικό σύγγραμμα?