Βιβλιογραφία/Links (Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα)

  • Βιβλιογραφία (Περιέχεται βιβλιογραφία που διατίθεται από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ καθώς επίσης και ξένη βιβλιογραφία.)
  • Links (Μεταβείτε στον δικτυακό τόπο οργανισμών και βρείτε στοιχεία για το εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.)