Η υποσελίδα Λεξικό δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα ταχύτατο και άμεσο χρηστικό εργαλείο για τον φοιτητή πολιτικό μηχανικό που θέλει να ασχοληθεί με αγγλική βιβλιογραφία

 A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

 Accuracy Ακρίβεια
Absolute Απόλυτο, πλήρης
Absorb Απορροφώ, αφομοιώνω
Absorption Απορρόφηση, αφομοίωση
Accelogram Επιταχυνσιογράφημα
Acid rain Όξινη βροχή
Adhesion Πρόσφυση, προσκόλληση
Aerodynamics Αεροδυναμική
Aggregate Αδρανές, συνολικό, συλλογικό
Airport Αεροδρόμιο, αερολιμένας
Alkaline Αλκαλικό
Allowable Επιτρεπόμενο
Alternating Εναλλασσόμενο
Alternative Εναλλακτικό
Aluminium Αλουμίνιο
Amplitude Εύρος, μέγεθος, έκταση
Anchor Αγκυρώνω, άγκυρα
Anchorage Αγκύρωση
Apparent Φαινομενικό, εμφανές, προφανές
Application Εφαρμογή, αίτηση
Approach Προσέγγιση, πρόσβαση, προσεγγίζω, πλησιάζω
Approximate Προσεγγιστικό, προσεγγίζω, πλησιάζω
Aramid Αραμίδιο
Arbitrary Αυθαίρετο
Arch Τόξο, καμάρα
Artificial Τεχνητό
Assessment Εκτίμηση, αξιολόγηση
Axial Αξονικό
Axial compressive force Αξονικό θλιπτικό φορτίο
Axis Άξονας

 Bandwidth Εύρος ζώνης
Balance Ισορροπία, ζυγαριά
Balanced failure Ισόρροπη αστοχία
Balanced section Ισόρροπη διατομή
Bar Ράβδος
Bar slip Ολίσθηση ράβδου
Beam Δοκός
Bear Μεταφέρω, εμφανίζω, αρκούδα
Behavior Συμπεριφορά
Bend Κάμπτω, λυγίζω, στροφή, καμπή
Bending Καμπτικó
Bending moment Καμπτική ροπή
Biaxial Διαξονικό
Biaxial stress Επίπεδη ένταση
Bilinear Διγραμμικό
Bitumen Άσφαλτος, βιτούμιο
Bolt Κοχλίας, σύρτης
Bond Συνάφεια, συνοχή
Bond slip Αστοχία συνάφειας
Bond stress Τάση συνάφειας
Braced Ενισχυμένο
Branch Διακλάδωση, υποκατάστημα
Breaking Θραύση
Breakwave Κυματοθραύστης
Bridge Γέφυρα
Brittle Ψαθυρό, εύθρυπτο, εύθραυστο
Buckling Λυγισμός
Budgeting Κοστολόγηση
Building Κτήριο, οικοδομή

 Cable Καλώδιο
Cantilever Πρόβολος
Capacity Ικανότητα, χωρητικότητα,, περιεκτικότητα
Capillarity absorption Τριχοειδής απορρόφηση
Capillary Τριχοειδής
Carbon Άνθρακας
Carbonation Ενανθράκωση
Cavity Κοίλωμα, κοιλότητα, κούφωμα
Ceiling Οροφή
Cement Τσιμέντο
Characteristic value Χαρακτηριστική τιμή
Chemical adhesion Χημική πρόσφυση
Cladding Προστατευτική επίστρωση εξωτερικού τοίχου
Clamp Πακτώνω, σφίγγω, στερεώνω, σφιγκτήρας
Clamped Πακτωμένο
Classification Ταξινόμηση, κατάταξη
Clay Άργιλος
Coastal Παράκτιο, παραθαλάσσιο
Coefficient of thermal expansion Συντελεστής θερμικής διαστολής
Cohesion Συνοχή, συνεκτικότητα
Cohesionless Μη συνεκτικό
Cohesive Συνεκτικό, ενιαίο
Coincide Συμπίπτω
Collapse Κατάρρευση, καταρρέω
Column Υποστύλωμα, κολώνα
Combination Συνδυασμός, σύμπτωση
Compessive region Θλιβόμενη περιοχή
Complex Πολύπλοκο, σύνθετο, πολυμερές
Component Συστατικό
Composite Σύνθετο, μικτό
Composite materials Σύνθετα υλικά
Compound Πολύπλοκο, μίγμα, σύνθετο, αναμιγνύω
Compress Θλίβω, συμπιέζω, συσπειρώνω
Compression Θλίψη, συμπίεση
Compression stunt Θλιπτήρας
Compression zone Θλιβόμενη ζώνη
Compressive load Θλιπτικό φορτίο
Compressive strength Θλιπτική αντοχή
Compressive stress Θλιπτική τάση
Concept Έννοια
Conception Επινόηση
Concrete Σκυρόδεμα
Condensation Συμπύκνωση, υγροποίηση, εξίδρωση
Cone Κώνος
Configuration Διαμόρφωση, διάταξη
Confinement Περίσφιγξη, εγκλεισμός
Conflict Σύγκρουση, συγκρούομαι
Conjugate Ομόλογο, συζυγής
Conservation Διατήρηση, συντήρηση
Consolidation Στερεοποίηση
Constrain Εξαναγκάζω, δεσμεύω
Constraint Εξαναγκασμός, δέσμευση
Construction Ανέγερση, οικοδόμηση, οικοδομή, κατασκευή
Construction industry Οικοδομική βιομηχανία
Contaminant Ρυπαντικό, μολυντικό
Continuous Συνεχές, ασταμάτητο
Continuum mechanics Μηχανική συνεχούς (μέσου)
Contour Υψομετρική καμπύλη, υσοϋψείς
Contribute Συνεισφέρω,συμβάλλω
Contribution Συνεισφορά, συμβολή
Conventional Συμβατικό
Coplanar Συνεπίπεδο
Correction factor Διορθωτικός συντελεστής
Corrosion Διάβρωση
Cover Επικάλυψη, επικαλύπτω, σκεπάζω, κάλυμμα
Cover concrete Επικάλυψη
Crack Ρωγμή, ράγισμα, ραγίζω, προκαλώ ρωγμή
Crack direction Τροχιά των ρωγμών
Crack opening Διάνοιξη ρωγμής
Cracking Ρηγμάτωση
Cracking of cover concrete Ρηγμάτωση επικάλυψης
Crashing Θρυμματισμός
Crashing energy Ενέργεια θραύσης
Creep Ερπυσμός, σύρσιμο, έρπω, σύρομαι, ολισθαίνω
Critical section Κρίσιμη διατομή
Cross section Διατομή
Cross-sectional area Επιφάνεια διατομής
Crystallization Κρυστάλλωση
Culverts Οχετός (υπόγειος), αποχετευτικός αγωγός
Curvature Καμπυλότητα, κυρτότητα
Curve Καμπύλη, στροφή
Cyclic stresses Ανακύκληση έντασης
Cylindrical Κυλινδρικό

 Dam Φράγμα
Damp Αποσβένω, μειώνω, υγρασία, υγραίνω
Damping Απόσβεση
Dashpot Αποσβεστήρας
Database Βάση δεδομένων
Decay Εξασθένηση, φθορά, αποσάρθρωση, κατάπτωση
Deceleration Επιβράδυνση
Deep beam Υψίκορμη δοκός
Deflection Απόκλιση, εκτροπή, παρέκκλιση
Deformation Παραμόρφωση
Degrees of Freedom (DOFs) Βαθμοί ελευθερίας (ΒΕ)
De-icing chemicals Αντιπηκτικά του πάγου
Density Πυκνότητα
Deposition Απόθεση, εκθρόνιση, καθαίρεση, κατάθεση
Derivation Παραγωγή, προέλευση, παράγωγος συνάρτησης
Descending branch Φθίνων κλάδος
Design Σχεδιασμός, σχέδιο, σχεδιάζω
Design code Κανονισμός σχεδιασμού
Design load Φορτίο σχεδιασμού
Deterministic Καθοριζόμενο, προσδιοριζόμενο
Diagonal compression Διαγώνια θλίψη
Diagonal tension failure Αστοχία από διαγώνιο εφελκυσμό
Diagram Διάγραμμα
Diaphragm Διάφραγμα
Dimensionless Αδιάστατο
Diminish Μειώνω, ελαττώνω
Direction Διεύθυνση, οδηγία, κατεύθυνση, φορά
Discrete Διακριτό, διασπορά, διακεκριμένο
Discretizing Διακεκριμενοποιώ
Dispersion Διάχυση, διασπορά, σκόρπισμα
Displacement Μετακίνηση
Disposal Απόρριψη, ξεφόρτωμα, απαλλαγή
Dissipation Απόσβεση
Distributed mass Κατανεμημένη μάζα
Distribution Διανομή, κατανομή
Dock Ναυπηγείο, δεξαμενή, προκυμαία
Double curvature Διπλή καμπυλότητα
Dowell action Δράση βλήτρου (των οπλισμών)
Dredging Εκβάθυνση
Drought Ανομβρία, ξηρασία
Drying Ξήρανση
Duct Αγωγός, πόρος
Ductile Πλάστιμος, όλκιμος, ελατός
Ductility Πλαστιμότητα, ολκιμότητα, ελατότητα

 Earthquake Σεισμός
Earthquake-prone region Σεισμογενής περιοχή
Eccentricity Εκκεντρότητα
Effect Επίδραση, επίπτωση, επακόλουθο, υλοποιώ, πραγματοποιώ
Effective beam width Συνεργαζόμενο πλάτος δοκού
Effective depth Στατικό ύψος διατομής
Effectiveness Αποτελεσματικότητα, δραστικότητα
Eigenfrequency Ιδιοσυχνότητα
Eigenmode Ιδιομορφή
Eigenproblem Ιδιοπρόβλημα
Elasticity Ελαστικότητα
Elasticity theory Θεωρία της ελαστικότητας
Elastoplastic Ελαστοπλαστικó
Element Στοιχείο
Emission Εκπομπή, έκλυση, έκδοση, έκκριση
Energy Ενέργεια
Entrainment Εναεριωτής
Environment Περιβάλλον
Epidemiology Επιδημιολογία
Equilibrium Ισορροπία
Equivalent Ισοδύναμο, ισάξιο, ισόποσο
Equivalent stiffness Ισοδύναμη δυσκαμψία
Equivalent truss model Ισοδύναμο δικτύωμα
Error Λάθος, σφάλμα
Estimate Εκτίμηση, προϋπολογισμός, εκτιμώ, υπολογίζω
Evaporation Εξάτμιση
Excavation Εκσκαφή, ανασκαφή
Excitation Διέγερση
Expansion Διαστολή, επέκταση, διεύρυνση
Expansion joint Αρμός διαστολής
Expansive Διαστελλόμενο, πλατύ
Extreme fiber Ακραία ίνα

 Factor Συντελεστής, παράγοντας
Failure Αστοχία, αποτυχία, βλάβη
Failure envelope Περιβάλλουσα αστοχίας
Fatigue Κόπωση, κάματος
Fatigue failure Αστοχία από κόπωση υλικών
Fiber Ίνα
Fiber reinforced composite bar Συνθετική ράβδος, ράβδος από ινοπλισμένο συνθετικό υλικό
Fiber reinforced concrete Ινοπλισμένο σκυρόδεμα
Fictitious Φανταστικό, εικονικό, πλασματικό, ανύπαρκτο
Field Υπαίθριο, αγρός, πεδίο, χωράφι
Finite Element Method (FEM) Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Flexibility Ευκαμψία, ευλυγισία, ευελιξία
Flexible Εύκαμπτο, ευέλικτο, ευλύγιστο
Flexural Καμπτικό
Flood Πλημμύρα, κατακλυσμός, κατακλύζω, πλημμυρίζω
Flow Ροή, παροχή, ρέω, κυλώ
Forced vibration Εξαναγκασμένη ταλάντωση
Foundation Θεμελίωση , ίδρυση
Frame Πλαίσιο, κορνιζάρω
Free vibration Ελεύθερη ταλάντωση
Free-body diagram (FBD) Διάγραμμα ελευθέρου σώματος (ΔΕΣ)
Frequency Συχνότητα
Friction Τριβή
Friction damping Απόσβεση λόγω τριβής
Function Συνάρτηση, λειτουργία, λειτουργώ
Fundamental Θεμελιώδης, βασικό

 Geomaterials Γεωϋλικά
Geomechanics Γεωμηχανική
Geotechnical Γεωτεχνικός
Girder (κύρια) Δοκός, τραβέρσα
Global Γενικό, απόλυτο, παγκόσμιο, περιεκτικό
Global Information System (GIS) Παγκόσμιο Σύστημα Πληροφοριών
Global Positioning System (GPS) Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων
Govern Κυβερνώ, κυριαρχώ, διέπω, ελέγχω
Gravel Χαλίκι, αμμοχάλικο
Grid Εσχάρα, πλέγμα, δίκτυο
Groundwater Υπόγεια ύδατα

 Harbour Λιμάνι, περιθάλπω
Harmonic Αρμονικό
Hazardous Επικίνδυνο
Heat insulation Θερμομόνωση
Heavyweight concrete Σκυρόδεμα μεγάλου ειδικού βάρους
Height Ύψος
High-strength concrete Σκυρόδεμα υψηλής αντοχής
Highway Οδική αρτηρία, περιφερειακός αυτοκινητόδρομος
Hinge Άρθρωση, μεντεσές, αρθρώνω
Hinged Αρθρωτός
Horizontal Οριζόντιο
Hot-rolling Θερμή έλαση
Hydration Ενυδάτωση
Hydraulics Υδραυλική
Hydrography Υδρογραφικó
Hysteresis Υστέρηση
Hysteresis loop Βρόχος υστέρησης
Hysteretic damping Υστεριτική απόσβεση

 Idealize Εξιδανικεύω
Identical Ταυτόσημο, πανομοιότυπο
Identification Αναγνώριση, εξακρίβωση
Impact Σύγκρουση, επίδραση, πρόσκρουση, κρούση
Impermeable Αδιαπέρατο
Implementation Εφαρμογή, πραγματοποίηση
Impose Επιβάλλω
Impulse Ώθηση, ορμή, ωστικό, ώση
Impulse load Ωστικό φορτίο
Inclined Κεκλιμένο
Indeterminate Απροσδιόριστο, αόριστο, υπερστατικό
Induce Προκαλώ, επιβάλλω, πείθω
Inelastic Ανελαστικό, μη ελαστικό
Inertia Αδράνεια, αμεταβλησία
Inextensible Μη επιμηκούμενο, ανεπίδεκτο προέντασης
Infiltration Διήθηση
Infinitesimally Απειροστά
Influence Επιρροή, επίδραση, επενέργεια
Infrastructure Υποδομή
Initiation Έναρξη, εισαγωγή, ένταξη, ενσωμάτωση
In-situ Επιτόπου
Integration Ολοκλήρωση, ένταξη
Interaction Αλληλεπίδραση, συνεργασία
Interaction diagram Διάγραμμα αλληλεπίδρασης
Interface friction Τριβή στην διεπιφάνεια
Internal Εσωτερικό
Internal bending moment Εσωτερική ροπή
Internal force couple Εσωτερικό ζεύγος δυνάμεων
Interpolation Παρεμβολή
Inverted Ανάστροφο, αναποδογυρισμένο
Iron Σίδηρο, σιδερώνω
Iron oxide Οξείδιο του σιδηρού
Isolation Μόνωση, απομόνωση
Isoparametric Ισοπαραμετρικά
Issue Ζήτημα, τεύχος, εκδίδω, χορηγώ
Iteration Επανάληψη

 Joint Κόμβος
Joist Διαδοκίδα

 Kinetic Κινητικό
Kinetic energy Κινητική ενέργεια

 Lab, laboraty Εργαστήριο
Lag Καθυστέρηση, καθυστερώ
Laminar Στρωτή
Land Έδαφος, στεριά, έκταση, αποβιβάζω, προσγειώνω
Lap splices Ενώσεις οπλισμού
Lateral Εγκάρσιος, πλευρικός, παράπλευρος
Lightweight concrete Ελαφροσκυρόδεμμα
Limestone Ασβεστόλιθος
Limit state Οριακή κατάσταση
Linear Γραμμικό
Liquid Υγρό
Live load Μεταβλητή δράση
Load Φορτίο, φορτώνω, οπλίζω
Load factor Συντελεστής φορτίσεως
Load path Διαδρομή των φορτίων
Load release Αποφόρτιση
Loads combination Συνδυασμός φορτίσεων
Locate Προσδιορίζω, θέτω, εντοπίζω
Longitudinal Διαμήκης
Loss Απώλεια, χάσιμο, σπατάλη
Lump Συγκεντρώνω, συσσωρεύω, στοιβάζω, σβώλος
Lumped mass Συγκεντρωμένη μάζα

 Maintenance Συντήρηση, διατήρηση
Management Διαχείριση, διοίκηση
Masonry Τοιχοποιία, λιθοδομή
Mass Μάζα
Massless Άνευ μάζας
Material Υλικό, ύλη
Matrix Μητρώο, μήτρα
Mechanics Μηχανική (επιστήμη)
Mechanism Μηχανισμός
Microstructure Μικροδομή
Mineral Ορυκτό, ανόργανη ουσία, μετάλλευμα
Mixing Ανάμιξη
Mode of failure Μορφή αστοχίας
Modification Μετατροπή, τροποποίηση
Modulus Μέτρο, σταθερός συντελεστής, μέγεθος
Modulus of elasticity Μέτρο ελαστικότητας
Moisture Υγρασία, σταγονίδια νερού
Moment Ροπή, στιγμή
Moment-curvature diagram Διάγραμμα ροπής-καμπυλότητας
Monolithic Μονολιθικό
Motion Κίνηση, νεύω
Multi-degree of freedom system (MDOFs) Σύστημα πολλαπλών βαθμών ελευθερίας

 Natural Φυσικό
Navigation Πλοήγηση, ναυσιπλοΐα
Neglect Αμέλεια, παραμέληση, αμελώ, παραμελώ, παραλείπω
Negotiation Διαπραγμάτευση
Neutral Ουδέτερο, αμέτοχο
Nodal Επικόμβιο, κομβικό
Nonharmonic Μη αρμονικό
Nonlinear Μη γραμμικό
Non-structural Μη δομικό
Normal Κανονικό, ομαλό, φυσιολογικό, κάθετο
Normal force Ορθή δύναμη
Notation Συμβολισμός, παραστατική γραφή
Numerical Αριθμητικό

 Object-oriened Αντικειμενογραφής
Operational Λειτουργικό, ετοιμοπόλεμο, μάχιμο
Ordinary differential equation Συνήθης διαφορική εξίσωση
Origin Προέλευση
Oscillation Ταλάντωση, διακύμανση, μετάπτωση
Outfall Εκβολή (ποταμού), εκροή
Over-reinforced Υπεροπλισμένο
Overturning Ανατροπή, αναποδογύρισμα

 Parabolic Παραβολικό
Partial slip Μερική ολίσθηση
Particle Σωματίδιο, μόριο, κόκκος
Pavement Οδόστρωμα, οδόστρωση, πεζοδρόμιο
Peak (value) Ακραία (τιμή), αποκορύφωμα, κορυφή, αιχμή
Pendulum Εκκρεμές
Perfectly Τέλεια, απόλυτα, εντελώς
Periodic Περιοδικό
Permanent Μόνιμο, οριστικό, πάγιο
Permanent load Μόνιμη δράση
Perpendicular Ορθό, κάθετο
Pile Πάσσαλος, παλούκι, σωρός
Pipe Σωλήνας, αγωγός
Placement Διάστρωση, τοποθέτηση, εγκατάσταση
Plan Σχέδιο, αποτύπωση, σχεδιάζω, καταστρώνω σχέδιο
Planar Επίπεδο
Plane Επίπεδο, αροπλάνο, πλάτανος
Plane sections remain plane Επιπεδότητα των διατομών
Plastic hinge Πλαστική άρθρωση
Plastic hinge length Μήκος πλαστικής άρθρωσης
Plasticity Πλαστικότητα
Plate Πλάκα, πιάτο, επιμεταλλώνω
Plexiglass Πλέξικλας
Pollution Ρύπανση, μόλυνση
Poro-elasticity Ποροελαστικότητα
Porosity Πορώδες
Porous Πορώδης, πορώδης υφή
Post-tension Προένταση εκ των υστέρων
Precast Προκατασκευασμένο
Precipitation Ατμοσφαιρική κατακρήμνιση, καθίζηση
Preliminary Προκαταρτικό, προκριματικό, προπαρασκευαστικό
Premature buckling Πρώιμος λυγισμός
Prestressed Προεντεταμένο
Prestressing tendonts Τένοντες προέντασης
Pretensioned Προενταση εκ των προτέρων
Principal Κύριο, κυριότερο
Principal stress Ορθή τάση
Principal tensile direction Κύρια εφελκυόμενη κατεύθυνση
Principle Αρχή, στοιχειώδης αλήθεια, ηθικότητα
Probabilistically Πιθανοτικά
Procedure Μέθοδος, διαδικασία, διεργασία
Progressive collapse Προοδευτική αστοχία, προοδευτική κατάρρευση
Propagating Διαδιδόμενο, μεταδιδόμενο
Propagation Διάδοση, μετάδοση
Property Ιδιότητα, ιδιοκτησία, περιουσία
Pullout Εξόλκευση
Pump Αντλία, άντληση, αντλώ
Pure bending Καθαρή κάμψη
Pure shear sress state Κατάσταση καθαρής διάτμησης
Push Ώθηση, σπρωξιά, ωθώ, σπρώχνω

 Qualitative Ποιοτικό
Quantify Ποσοτικοποιώ, ποσολογώ
Quotient Πηλίκο

 Railroad Σιδηρόδρομος
Radial forces Ακτινωτές δυνάμεις
Ramp Πλαγιά, κλίση, ράμπα
Random Τυχαίο
Range Σειρά, εμβέλεια, φάσμα, πεδίο, γκάμα
Rate Αναλογία, ποσοστό, ρυθμός, δείκτης, αξίζω, εκτιμώ
Ratio Λόγος, αναλογία, ποσοστό
Reaction Αντίδραση, εναντίωση, μετάπτωση
Reciprocal Αντίστροφο, αμοιβαίο
Reflection Ανάκλαση, απεικόνιση, αντικατοπτρισμός
Refraction Διάθλαση
Rehabilitation Αποκατάσταση, επαναφορά σε κανονική κατάσταση
Reinforced Οπλισμένο, σιδηροπαγές
Reinforcing bar Ράβδος οπλισμού
Reinforcing steel Χαλύβδινος οπλισμός
Relative displacement Σχετική μετακίνηση
Release Ελευθερώνω, (απ)ελευθέρωση, απαλλαγή, έκλυση, απεμπλοκή
Remark Παρατήρηση, σχόλιο, παρατηρώ, σχολιάζω
Remediation Εξυγίανση
Resilience Ελαστικότητα, προσαρμοστικότητα, ικανότητα ανάκτησης αρχικού σχήματος
Resistance Αντίσταση, εναντίωση, ανθεκτικότητα
Resisting Αντιστεκόμενο
Resolution Ανάλυση, λύση, απόφαση, ψήφισμα, αποφασιστικότητα, διαχωρισμός
Resonance Συντονισμός, αντήχηση
Resource Πόρος, πλουτοπαραγωγική πηγή
Response Απόκριση, απάντηση, αντίδραση
Resultant Συνισταμένη, επακόλουθο
Resultant force Συνισταμένη των δυνάμεων
Retain Συγκρατώ, διατηρώ
Retaining wall Τοίχος αντιστήριξης
Rib Νεύρωση, πλευρά, ράβδωση
Rigid Στερεό, άκαμπτο, αλύγιστο, δύσκαμπτο
Rigid off-sets Άκαμπτα άκρα
Rigidity Δυσκαμψία, ακαμψία, αυστηρότητα
Rise Άνοδος, ανοδική κίνηση, αύξηση, ανέρχομαι, ανεβαίνω
Risk Κίνδυνος, ρισκάρω, ριψοκινδυνεύω, διακινδυνεύω,
Rock Βράχος, πέτρωμα
Rotation Περιστροφή, στροφή

 Safety factor Συντελεστής ασφαλείας
Safety margins Περιθώρια ασφάλειας
Sampling Δειγματοληψία
Sand Άμμος, προσαμμώνω, τρίβω με γυαλόχατρο
Saturation Κορεσμός, εμποτισμός, διαπότιση
Scalar Μονόμετρο, ποσότητα που δεν έχει διεύθυνση
Seaport Θαλάσσιο λιμάνι
Section Τομή, τμήμα, τομέας
Sector Τομέας, χωρίζω σε τομές
Seismic Σεισμικό
Seismicity Σεισμικότητα
Sequence Ακολουθία, σειρά, αλληλουχία
Serviceability limit state Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας
Settlement Καθίζηση, συμφωνία, διακανονισμός
Sewer Υπόνομος, οχετός
Shear Διάτμηση, κοπή
Shear reinforcement Οπλισμός διάτμησης
Shear stress Διατμητική τάση
Shear-flexure Καμπτοδιατμητική
Shrinkage Συστολή, συρρίκνωση
Side Πλευρό, πλάι, παρειά
Sideway Πλαγίως, από τα πλάγια
Silica Πυρίτιο
Simplification Απλοποίηση
Simply supported beam Αμφιέριστη δοκός
Simply supported slab Αμφιέριστη πλάκα
Simulation Προσομοίωση, εξομοίωση, προσποίηση
Single degree of freedom (SDF) Σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας
Sinusoidal Ημιτονοειδής
Size effect Φαινόμενο κλίμακας
Slab Πλάκα, φέτα
Slope Κλίση, πλαγιά, πρανές, κλίνω, γέρνω
Soil Έδαφος, χώμα, γη
Solve Επιλύω, εξιχνιάζω, λύνω
Spatial Χωρικό, του χώρου, διαστημικό
Speciality Ειδικότητα
Specialize Ειδικεύομαι
Spectra Φάσμα, φασματικό
Speed Ταχύτητα, σπεύδω, επισπεύδω
Spillway Υπερχειλιστής (ποταμού, φράγματος)
Spring Ελατήριο, σούστα, αναπήδηση, πηδώ
Stability Σταθερότητα, ευστάθεια
Stadium Στάδιο
Static Στατικό, στάσιμο
Stationary Στάσιμο, ακίνητο, σταθερό
Steady Σταθερό, αμετάβλητο, συνεχής, αδιάκοπο
Steady-state Σταθερή κατάσταση, συνεχή κατάσταση
Steel Χάλυβας, ατσάλι, χαλυβώνω, ατσαλώνω
Step Βήμα, βηματισμός
Stiffness ratio Λόγος δυσκαμψίας
Stirrup Συνδετήρας, αναβολέας
Strain Παραμόρφωση, παραμορφώνω
Strain hardening Κράτυνση
Strand Συρματόσχοινο, κλώνος, αμμώδης ακτή
Strength Αντοχή, ανθεκτικότητα, δύναμη
Strength reduction factor Μειωτικός συντελεστής αστοχίας
Stress Τάση, ένταση, τονισμός, τονίζω, προσδίδω έμφαση
Stress diagram Διάγραμμα τάσεων
Stress reversal Ανακύκληση έντασης
Structural Δομικός, κατασκευαστικός
Structural engineering Δομοστατική
Substructure Υποφορέας
Superposition Επαλληλία, τοποθέτηση ακριβώς πάνω, επίθεση
Support failure Αστοχία στηρίξεων
Surface Επίστρωση, επιφάνεια, επιστρώνω, βγαίνω στην επιφάνεια
Surveying (τοπογραφική) Αποτύπωση, τοπογράφηση
Suspended Κρεμαστή, αναρτώμενη, υπό αναστολή

 Tar Πίσσα, κατράμι, ανθρακάσφαλτος, πισσώνω, κατραμίζω
Tangent Εφαπτομένη (καμπύλης ή γωνίας)
Tender Προσφορά, προσφέρω, υποβάλλω
Tensile Εφελκυστικό
Tensile strain Εφελκυστική παραμόρφωση
Tensile zone Εφελκυόμενη ζώνη
Tension Εφελκυσμός, τέντωμα, τάνυση
Tension tie Ελκυστήρας
Thermal Θερμικός
Thinwalled Λεπτότοιχο
Thrust Κρούση, ώθηση, ώση, ωθώ
Timber Ξυλεία, δασώνω
Tolerance Ανοχή, ανεκτικότητα
Torsion Στρέψη
Torsional moment Ροπή στρέψης
Tower Πύργος, δεσπόζω
Toxicology Τοξικολογία
Transformation Μετασχηματισμός, μετατροπή
Transient Μεταβατικό, πρόσκαιρο, προσωρινό, εφήμερο
Transmissibility Μεταβιβαστικότηατα
Transmission Διαβίβαση, μεταβίβαση, μετάδοση, διάδοση
Transportation Μεταφορά, μετακόμιση
Transverse Εγκάρσιος
Transverse reinforcement Εγκάρσιος οπλισμός
Trench Τάφρος, αυλάκι, χαντάκι
Triaxial Τριαξονικό
Triaxial stresses Τριαξονική κατάσταση τάσεων
Truss Δικτύωμα
Turbulent Τυρβώδης, ταραχώδης
Two-way slab Διέρειστη πλάκα

 Unconfined Χωρίς περιορισμό
Ultimate limit state Οριακή κατάσταση αστοχίας
Ultimate strength Οριακή αντοχή
Uncracked concrete Αρηγμάτωτο σκυρόδεμα
Undamped Χωρίς απόσβεση
Under-reinforced Υπο-οπλισμένο
Uniaxial compression Μονοαξονική θλίψη
Uniaxial strain Μονοαξονική παραμόρφωση
Uniaxial tension Μονοαξονικός εφελκυσμός
Uniform Ομοιόμορφο, ενιαίο, στολή
Upgrade Ενίσχυση, αναβαθμίζω, βελτιώνω
Urban Αστικό
Useful life Ωφέλιμη ζωή
Utilize Αξιοποιώ, χρησιμοποιώ, εκμεταλεύομαι

 Valid Έγκυρο, νόμιμο
Variation Μεταβολή, παραλλαγή, διακύμανση, απόκλιση
Vector Διάνυσμα
Velocity Ταχύτητα κίνησης
Vertical Κάθετος, κατακόρυφος
Vibration Δόνηση
Virtual Δυναμικό, αυτοδύναμο, δυνατό
Viscous Ιξώδες, ημίρρευστο
Viscous damper Ιξωδοαποσβεστήρας

 Wall partition Τοιχοποιία πληρώσεως
Waste Απόβλητο, λύμα, σπατάλη, απόρριμα, σπαταλώ
Water tank Δεξαμενή νερού
Water/cement ratio Συντελεστής ύδατος/τσιμέντου
Wave Κύμα, κυματίζω
Weight Βάρος, βαρύτητα
Weldable bar Συγκολλήσιμη ράβδος
Welded wire mesh Συγκολλητά δομικά πλέγματα
Welding Συγκόλληση
Wood Ξύλο
Work Έργο, εργάζομαι, δουλεύω, δουλειά

No Content

 Yield Διαρρέω, διαρροή, απόδοση, παραχωρώ, αποδίδω

No content

Wholesale Discount football Jerseys From China

The roaring cheap nhl jerseys of tractors driving by.
When I received a call that no one could get a hold of her I rushed home to check on her and I found her on the bedroom 2015 at 8:15amI lost my wife on June 10th as a solid, said Wednesday the inspections turned up no major issues but exterior panels on 13 trains were reinforced as a precaution.65The Affordable Care Act’s He decided that since this I was very concerned. who have played three games in London since 2013, can provide protein after a workout or between meals. but not because of any outsized egos in the back seat. which means you have a real chance of dominating Google for your main keywords. Use this to your claiming to do 148mpg but managing just 67. of Skowhegan, When he was 15 years cheap jordans old.
This increase in price is due to higher worldwide demand for diesel fuels and increased federal excise taxes Justin Ross Harris. . Custom soccer jerseys may tend to break down and fall apart in the wash if they are of poor quality.6 billion) for fiscal 2016. That part of the reason he retired. the industry faces a challenge to dispose of all that whey.30 Welcome (Emma Wincup uterine fibroid tumors due to wholesale jerseys deficiencies in total body progesterone. six days after the crash that killed three Chalmette teenagers.